Regulamin rekrutacji dzieci i młodzieży

na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej

w Wadowicach

na rok szkolny 2021/22

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 52 poz. 466 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach.

I. Postanowienia wstępne

Regulamin rekrutacji określa zasady postępowania dotyczące przyjmowania dzieci i młodzieży na zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach. 

Celem regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnego z przepisami prawa oraz specyfiką i możliwościami placówki.

II. System przyjęć wychowanków

   • Wybór uczestnictwa w zajęciach przez dzieci i młodzież jest dobrowolny. 

   • Uczestnikami (wychowankami) zajęć są dzieci i młodzież ucząca się w szkołach na terenie Gminy Wadowice i Powiatu Wadowickiego.

   • Wychowankowie uczęszczający na zajęciach w poprzednim roku i zamierzający kontynuować edukację w Ognisku nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym.

Deklarację kontynuowania należy dostarczyć w terminie od 18 maja do 11 czerwca 2021r.  (zał.nr.1)

1. Zasady rekrutacji

1) Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (OPP) w Wadowicach przeprowadza się na wolne miejsca na zajęcia organizowane przez placówkę w terminie 15 czerwca do 2 lipca 2021r. (zał. nr.2)

2) Nabór na zajęcia do OPP obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież uczącą się na terenie gminy Wadowice i powiatu wadowickiego.

3) Kandydaci zamieszkali poza powiatem wadowickim mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponować będzie wolnymi miejscami na te zajęcia.

4) Postępowanie rekrutacyjne w OPP prowadzone jest na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych kandydata.

5) W przypadku chęci uczestnictwa w większej ilości zajęć rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację oddzielnie na każde zajęcia. 

2. Kryteria naboru

1) Poza rekrutacją przyjmowani są uczestnicy zajęć z poprzedniego roku na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu zajęć.

2) Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia Dyrektor  może zorganizować badania  uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalanych przez Radę Pedagogiczną OPP. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik badania.

3) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik badania niż ilość wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce brane będą pod uwagę łącznie kryteria wynikające z przepisu art. 131 ust. 2. Prawo  Oświatowe

   • wielodzietność rodziny kandydata -  1 pkt

   • niepełnosprawność kandydata -  1 pkt

   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -  1 pkt

   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -  1 pkt

   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -  1 pkt

   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -  1 pkt

   • objęcie kandydata pieczą zastępczą -  1 pkt

4) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Ognisko Pracy  Pozaszkolnej nie dysponuje wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową kandydatów na poszczególne zajęcia. 

5)  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący 

 • Kandydat posiada znaczące osiągnięcia odpowiednie do rodzaju zajęć organizowanych  przez placówkę-  5 pkt

 • Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia, które może rozwijać w placówce-  5 pkt

 • Kandydat uczestniczył co najmniej jeden rok w zajęciach organizowanych w placówce-  3 pkt

 • Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć w placówce-  2 pkt

3. Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponować będzie wolnymi miejscami, wówczas uzupełnienie wolnych miejsc w sekcjach odbywać się będzie w systemie ciągłym bezpośrednio u instruktorów.

4. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyjęcie na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach składa się do dyrektora placówki.(zał. nr.3)

2) Wniosek powinien zawierać: 

   • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata;

   • imiona i nazwiska rodziców kandydata;

   • adres zamieszkania rodziców i kandydata;

   • numery telefonów i adres poczty elektronicznej rodziców kandydata.

3) Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wynikających z przepisu art. 131 ust. 2. Prawo  Oświatowe w sytuacjach tego wymagających. 

5. Ustalenia końcowe

1) Komisja rekrutacyjna może nie zakwalifikować kandydata do OPP w przypadku gdy wcześniej był on, z przyczyn wychowawczych, skreślony z listy wychowanków OPP.

2) Kandydat, który zakwalifikował się do OPP zostanie przyjęty po potwierdzeniu woli przyjęcia do placówki poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w zajęciach.

3) Listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na zajęcia OPP podane będą do publicznej wiadomości wraz z informacją o wolnych miejscach w sekcjach po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

4) Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane będą w placówce do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie na zajęcia do OPP.

5) Dane kandydatów nieprzyjętych przechowywane będą przez okres jednego roku.

Rekrutacja na wolne miejsca rozpocznie się od 16 sierpnia 2021r. 

zał nr 1 wniosek - deklaracja kontynuacji

zał nr 2 wniosek - rekrutacja podstawowa

zał nr 3 wniosek - rekrutacja uzupełniająca

oświadczenie covid